O fundacji

O fundacji


Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące kierunki działania


 • pomoc finansową i rzeczową dla małoletnich szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia
 • organizowanie akcji pomocy małoletnim z udziałem innych podmiotów
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno- pedagogicznych , placówek oświatowych i terapeutycznych, prowadzących działalność w zakresie poprawy i ratowania zdrowia lub życia małoletnich
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania małoletnich
 • finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej
 • pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowania życia małoletnich

Cele fundacji


 • ochrona i promocja zdrowia małoletnich
 • ratowanie życia małoletnich
 • rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • wspieranie rozwoju małoletnich
 • wspieranie działalności dobroczynnej oraz charytatywnej
 • udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej

Wpłaty na rzecz fundacji


Nr konta w banku PKO:
09 1020 3017 0000 2802 0405 9473
Fundacja SOL, ul. Sportowa 35, 59-300 Lubin
Tytułem: darowizna dla Fundacji SOL

Zbiórki publiczne


Fundacja Sol dokonuje zgłoszeń zbiórek publicznych na portalu internetowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Fundacja nigdy nie zbiera funduszy na swoją działalność w formie kwest ulicznych.